Verkoopvoorwaarden

1. Doelstelling

SRL SPEED CLEAN (hierna “SPEED CLEAN” genoemd) heeft haar maatschappelijke zetel te Rue de Tubize 12 C, 1460 Virginal-Samme (Ittre) en is geregistreerd onder het btw-nummer BE0834.855.046. Het doel van deze pagina is om de raadpleging van onze algemene verkoopvoorwaarden mogelijk te maken. Indien gewenst kunt u onderaan deze pagina het volledige uittreksel hiervan in .pdf-vorm downloaden.

Alle commerciële transacties tussen de BVBA SPEED CLEAN (hierna "SPEED CLEAN" genoemd) en de klant,worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop-of andere voorwaarden van de kant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden . De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. SPEED CLEAN behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algeme voorwaarden te wijzigen.

2. Offerte

Ieder offerte uitgaande van SPEED CLEAN is geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig. Zowel de opgegeven prijzen als de uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen variëren in functie van de werkelijke draagwijdte en complexiteit van elke opdracht. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatish voor volgende bestellingen.

3. Overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling van de klant door SPEED CLEAN of bij begin van uitvoering door SPEED CLEAN. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming kunnen aanleiding geven tot meerprijzen.

4. Uitvoering

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van SPEED CLEAN. Wijzigingen in d’opdracht doen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen.

5. Prijs

In België zijn de prijzen van SPEED CLEAN (behouders anders vermeld)exclusief BTW en exclusief levering, vervoer en verzekerings-en administratiekosten. SPEED CLEAN behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of vanabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan(grondstoffen,lonen,energie,wijziging in de wet veiligheidsmaatregelen,…). Behoudens anders vermeld op de facturen, zijn alle facturen contant betaalbaar onmiddelijk na uitvoering van de werken aan een aangestelde van SPEED CLEAN. Bij niet contante betaling wordt maximum een betalingstermijn van 30 dagen toegestaan Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest opleveren gelijk aan 12% per jaar.Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% op elke verschuldigde factuur met een minimum van 150 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit onverminderd het recht voor SPEED CLEAN op vergoeding van hogere bewezen schade en vergoeding van de gemaakte(gerechtelijke) invorderingskosten. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van SPEED CLEAN te voldoen, kan SPEED CLEAN alle leveringen van goederen en diensten opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren tot wanneer alle uitstaande rekeningen integraal worden aangezuiverd. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillisement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijk akkoord, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insovabiliteit van de klant. Bij voordurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt SPEED CLEAN zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant. De voorbehoudsloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis , en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente , vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom, SPEED CLEAN is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator na faillisement van de klant facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gededailleerde motivering.

6. Klachten

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten via aangetekend schrijven overmaken aan SPEED CLEAN en dit


(a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 48uur na de levering van de goederen of uitvoering van de prestaties, en
(b) in geval van verborgen gebreken binnen 48uur na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van drie maanden na datum van levering of uitvoering van de prestaties. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van SPEED CLEAN indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en /of –slijtage of doorverkoop van de verkochte goederen .

7. Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van SPEED CLEAN is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, SPEED CLEAN is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemen kosten. SPEED CLEAN is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht . Een tijdige en gegronde klacht van een klant (conform artikel 6) kan enkel aanleiding geven lot hetzij de herstelling hetzij de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door SPEED CLEAN van de geleverde goederen of diensten, zonder dat SPEED CLEAN tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn.

8. Overmacht

Indien SPEED CLEAN, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door ennvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuligd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd :oorlog , natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming ; inbeslagname,embargo , tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij SPEED CLEAN of bij een van haar leveranciers.

9. Eigendom

Alle verkochte goederen blijven eigendeom van SPEED CLEAN tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derden of erover op enige wijze beschikken. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid of levering. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsbod, bekomt SPEED CLEAN automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan SPEED CLEAN een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.

10. Annulatie

Bij annulatie van een opdracht, zelfs gedeeltelijk , is SPEED CLEAN gerechtigd om een schadevergoeding aan te rekenen van 30% van de prijs van de geannuleerde opdracht met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht voor SPEED CLEAN op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals o.m. tot de kost der bestelde materialen. Hetzelfde geldt ingeval van nutteloze verplaatsingen doordat de klant niet aanwezig is is op de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd.

11. Onenigheid

Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen SPEED CLEAN en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tubize. Het Belgisch recht is van toepassing.

Je hebt vragen ?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zullen u graag zo snel mogelijk antwoorden..